Environmental & Spiritual & Mind & Body Healing
Zakládání firem a personální poradenství: www.dike.cz, Škola manažerských dovedností: www.klondike-zdroje.cz, Firemní školení a kurzy Kolín: www.vzdelavaci-stredisko.cz, Vytváření zákaznického prostředí: www.aromat.cz, Masáže, koupele, Lymphastim Topline, Sunspectra, AFT, SRT, detoxikace, koučování: Medical Wellness Studio, Klinická psychologie a psychoterapie: www.psychologie-zdravi.cz
Nepřihlášen
logo

Vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Olomouce

Zařazení: Vedoucí odboru/oddělení
Vložila firma: JOBSYSTEM s.r.o.

Statutární město Olomouc

 

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ č. 2024/62

v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních

samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

Více informací o společnosti naleznete na www.olomouc.eu.

 

Bližší specifikace pracovní činnosti:

 • řídí, kontroluje a organizuje práci odboru chránícího zájmy vlastníka místních a účelových komunikací SMOl na území města Olomouce, areálu letiště v Neředíně a dále plní funkci koordinátora městské hromadné dopravy (dále jen „MHD“) pro SMOl zajišťuje.

 

Zákonné předpoklady:

 • státní občanství ČR; u fyzické osoby, která je cizím státním občanem,
 • trvalý pobyt v České republice,
 • dosažení věku 18 let,
 • způsobilost k právním úkonům,
 • bezúhonnost,
 • znalost jednacího jazyka,
 • splnění podmínek podle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění pozdějších předpisů (lustrační zákon), předpoklady podle tohoto ustanovení neprokazují osoby narozené po 1. prosinci 1971.

 

Požadovaná kvalifikace:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu.

 

Obor:

 • dopravní, stavební.

 

Praxe:

·         praxe ve veřejné správě minimálně 5 let,

·         praxe v oboru minimálně 5 let,

·         praxe v řídící nebo koordinační činnosti výhodou.

 

Jiné požadavky:

 • velmi dobré organizační a řídící dovednosti,
 • schopnost koncepčního myšlení, otevřenosti a diskuze,
 • vysoké pracovní nasazení, schopnost samostatné práce,
 • adaptabilita a analytické schopnosti,
 • všeobecný přehled o principech a fungování veřejné správy,
 • velmi dobré komunikační schopnosti a vystupování na veřejnosti,
 • smysl pro týmovou práci,
 • řidičský průkaz skupiny B výhodou,
 • dobrá znalost práce na PC (Word, Excel),
 • schopnost jednat s lidmi,
 • ochota soustavně se vzdělávat a učit novým postupům.

 

Nabízíme:

 • možnost přidělení služebního bytu po splnění stanovených podmínek,
 • 5 týdnů dovolené,
 • 4 dny osobního volna (personal days) a 1 den osobního volna
 • na dobrovolnickou činnost,
 • pružnou pracovní dobu,
 • příspěvek na stravování,
 • příspěvek na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření,
 • Flexi Passy,
 • příspěvek na volnočasové pohybové aktivity,
 • možnost jednorázové sociální výpomoci,
 • bezúročné zápůjčky k překlenutí tíživé finanční situace,
 • služební mobilní telefon a notebook,
 • možnost využít benefitní program mobilních operátorů,
 • interní jazykové kurzy skupinové i individuální v různých úrovních
 • pokročilosti,
 • možnost trvalého vzdělávání, osobního rozvoje a kariérního růstu,
 • jistotu, stabilitu, perspektivu, spolehlivost a prestiž,
 • příjemné pracovní prostředí,
 • přátelský kolektiv.

 

Platová třída: 13. platová třída (29.400 Kč – 43.370 Kč)

dle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; příplatek za vedení, možnost přiznání osobního příplatku a poskytování odměn za úspěšné splnění mimořádných nebo zvlášť významných pracovních úkolů dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

 

Pracovní poměr: doba neurčitá

 

Místo práce: území správního obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc

 

Přihláška – uchazeč je povinen podat písemnou přihlášku, která musí obsahovat:

(Přihláškou se rozumí samostatný doklad, nelze ji nahradit údaji uvedenými v životopise, osobním dotazníku, průvodním dopise, atd.)

 • jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, popř. jinou kontaktní adresu, pokud se neshoduje s trvalým pobytem,
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 • název pozice, o kterou se ucházíte, a číslo VŘ,
 • datum a vlastnoruční podpis uchazeče.

 

K přihlášce je nutno přiložit:

 • strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • splnění podmínek podle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů (lustrační zákon); předpoklady podle tohoto ustanovení neprokazují osoby narozené po 1. prosinci 1971,
 • zpracování návrhu koncepce činností a fungování odboru dopravy v rozsahu maximálně 2 strany formátu A4.

 

Lhůta pro podání přihlášky:

10. 6. 2024 (za včasně podanou přihlášku se považuje také její podání k poštovní přepravě v poslední den stanovené lhůty – později zaslané přihlášky nemůžeme zařadit do výběrového řízení)

 

Způsob podání přihlášky:

 • poštou (Magistrát města Olomouce, oddělení personální a právní, Horní náměstí č. p. 583, 779 11 Olomouc),
 • datovou schránkou (ID: kazbzri),
 • osobním doručením na podatelnách Magistrátu města Olomouce (Hynaisova 10, Horní nám. č. p. 583).

 

Výběrové řízení a tiskopisy jsou k dispozici na internetové adrese: https://kariera.olomouc.eu nebo na personálním a právním.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu i bez uvedení důvodů zrušit

nebo nevybrat žádného vhodného uchazeče.

Místo pracoviště: Olomoucký | Olomouc | území správního obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc
Typ pracovního poměru:Práce na plný úvazek
Plat:
Požadované vzdělání: vysoká škola
Znalost PC: uživatel samouk - základní balíček MS Office
Požadované jazyky:
Řidičské oprávnění:
Specialní dovednosti:

Kontaktní údaje

Kontaktní osoba:Eva Grundová
Telefon: 224 819 391
E-amil: egrundova@jobsystem.cz
www: www.jobsystem.cz