Environmental & Spiritual & Mind & Body Healing
Zakládání firem a personální poradenství: www.dike.cz, Škola manažerských dovedností: www.klondike-zdroje.cz, Firemní školení a kurzy Kolín: www.vzdelavaci-stredisko.cz, Vytváření zákaznického prostředí: www.aromat.cz, Masáže, koupele, Lymphastim Topline, Sunspectra, AFT, SRT, detoxikace, koučování: Medical Wellness Studio, Klinická psychologie a psychoterapie: www.psychologie-zdravi.cz
Nepřihlášen
logo

Investiční referent / referentka

Zařazení: Referent
Vložila firma: JOBSYSTEM s.r.o.

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Městská část Praha-Řeporyje, Úřad městské části Praha-Řeporyje

zastoupen tajemnicí Úřadu městské části Praha-Řeporyje

vyhlašuje dne 1. 2. 2024 výběrové řízení

na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice

investiční referent/referentka

v odboru hospodářsko-správním

Úřadu městské části Praha-Řeporyje

 

Bližší informace naleznete na www.prahareporyje.cz, úřední deska, výběrové řízení - investiční referent/referentka.

 

Náplň práce - rámcové vymezení:

Agenda investiční - vyhledávání možností získání dotací z různých vhodných zdrojů v oblasti investiční i neinvestiční,  příprava směrnic k dané agendě, příprava a realizace jednotlivých investičních (neinvestičních) akcí, příprava výběrových řízení, účast na jejich vyhodnocení, provádění technického dozoru, příprava a zajišťování dokumentace pro stavební povolení, zajišťování investičních akcí v jednotlivých fázích investičního procesu (příprava - záměr, financování, rozpočty, projekty; realizace - dozorování průběhu realizace investic, koordinace dodavatelů, účast na kontrolních dnech, přebírání prací, kontrola správnosti smluv a faktur, prověřování a zajišťování úplnosti investiční dokumentace, zpracovávání zápisů a protokolů o předání a převzetí staveniště a stavby, zajišťování odstraňování nedostatků v průběhu realizace, spolupráce s dotčenými orgány státní správy, průběžná kontrola čerpání finančních prostředků z rozpočtu; hodnocení - efektivnost investice, návrhy opatření na změny), evidence a příprava podkladů pro zavedení zahájených, nedokončených a dokončených investic do majetku MČ;

 

Agenda územního plánování a stavebního řádu - vedení stavebního archivu, vyjadřování ke stavebním projektům, plnění úkolů vyplývajících ze stavebního zákona, příprava a zajištění dokumentace pro stavební povolení, územní řízení, zajišťování a příprava podkladů pro územní plánování, účast na jednání orgánů městské části, příprava podkladů a pořizování zápisů z jednání, vedení organizačně technické agendy, spolupráce s dotčenými orgány státní správy, účast na  stavebních, územních a kolaudačních řízeních;

 

Agenda dopravní - vyjadřování k projektům z hlediska dopravy, vyjadřování k umístění sjezdů na místní komunikace, zabezpečování dopravně inženýrských opatření pro činnosti městské části, pasportizace cest, zeleně a komunikací včetně evidence dopravního značení, zajišťování jeho údržby a spolupráce s příslušným silničním správním úřadem a dalšími orgány státní správy; zajišťování provozu, údržby, oprav, pojištění a hospodárného využívání dopravních a mechanizačních prostředků.

 

Na všech úsecích provádění kontrol a místních šetření.

 

Požadujeme:

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka podle ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon“:

 • fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let
 • občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk
 • způsobilost k právním úkonům
 • bezúhonnost (Podle § 4 odst. 2 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se za bezúhonnou pro účely tohoto zákona nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena a) pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo b) pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jako by nebyla odsouzena.)

 

Požadované vzdělání: vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání

 

Vhodný obor - zaměření: stavebnictví/stavitelství/příprava, realizace, provoz staveb

 

Další požadavky:

 • znalost práce na PC (Word, Excel, Internet)
 • dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu
 • pečlivost, spolehlivost, přesnost a zodpovědný přístup ke svěřeným úkolům, schopnost aplikovat nové postupy vyvolané změnami legislativy
  • schopnost samostatné práce, organizační a komunikační schopnosti
 • zkušenosti v oblasti stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů),
 • zkušenosti v oblasti zákona o veřejných zakázkách (zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění).

 

Výhodou je:

 • praxe v oboru (podrobněji prosím uveďte v životopisu)
 • znalost problematiky zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, a předpisů

souvisejících

 • zkušenosti s přípravou a zadáváním veřejných zakázek
 • znalost speciálních programů E-SPIS, MISYS, CDSW a dalších
 • orientace/praxe ve státní správě a samosprávě

 

Sjednaný druh práce: agenda investiční, stavební a dopravní, s místem výkonu práce Praha - Řeporyje, v platové třídě 10.

(V platové třídě dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (základní plat zaměstnance je určen podle stupnice platových tarifů uvedených v příloze č. 1 tohoto nařízení vlády)

 

Pracovní poměr: na dobu neurčitou, plný pracovní úvazek

 

Místo práce: Praha - Řeporyje

 

Termín nástupu: dle dohody

 

Uchazeč/uchazečka podává přihlášku k výběrovému řízení, kterou se rozumí samostatný doklad, jehož náležitosti dle ustanovení § 7 odst. 4 zákona jsou:

 • jméno, příjmení a titul,
 • datum a místo narození,
 • státní příslušnost,
 • místo trvalého pobytu,
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 • datum a podpis.

 

Na přihlášku prosím uveďte název pracovního místa. Formulář přihlášky najdete na www.prahareporyje.cz, úřední deska, výběrové řízení - investiční referent/referentka.

 

K přihlášce je dle ustanovení § 7 odst. 5 zákona nutné připojit tyto doklady:

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (ke dni podání přihlášky), u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

 

Dále je vhodné předložit:

 • osvědčení o absolvovaných kurzech, seminářích či školeních vztahující se k pracovní pozici

 

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději ve STŘEDU 10. 4. 2024 do 17:30 hodin v podatelně Úřadu městské části Praha - Řeporyje, Nad Náměstím 84, PSČ 155 00, Praha 5 - Řeporyje.

 

Zalepenou obálku označte slovy: „Výběrové řízení – investiční referent/referentka“

 

Obálku prosím adresujte:

Městská část Praha - Řeporyje

Úřad městské části Praha - Řeporyje

Nad Náměstím 84

155 00  Praha 5 - Řeporyje

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

 

Kontaktní osoba:

M. Jirasová

tel.: 251 625 794

mob.: 602 316 149

e-mail: tajemnik@prahareporyje.cz

 

Na tuto pracovní pozici, můžete reagovat pouze do 10. 4. 2024. Po tomto datu, prosím, neodpovídejte.

Místo pracoviště: Praha | Praha | Praha - Řeporyje
Typ pracovního poměru:Práce na plný úvazek
Plat:
Požadované vzdělání: střední
Znalost PC: uživatel samouk - základní balíček MS Office
Požadované jazyky:
Řidičské oprávnění:
Specialní dovednosti:

Kontaktní údaje

Kontaktní osoba:Eva Grundová
Telefon: 224 819 391
E-amil: egrundova@jobsystem.cz
www: www.jobsystem.cz