Environmental & Spiritual & Mind & Body Healing
Zakládání firem a personální poradenství: www.dike.cz, Škola manažerských dovedností: www.klondike-zdroje.cz, Firemní školení a kurzy Kolín: www.vzdelavaci-stredisko.cz, Vytváření zákaznického prostředí: www.aromat.cz, Masáže, koupele, Lymphastim Topline, Sunspectra, AFT, SRT, detoxikace, koučování: Medical Wellness Studio, Klinická psychologie a psychoterapie: www.psychologie-zdravi.cz
Nepřihlášen
logo

Tajemník / tajemnice Magistrátu města Olomouce

Zařazení: Tajemník
Vložila firma: JOBSYSTEM s.r.o.

sTATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 2023/121

v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních

samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

Více informací o společnosti naleznete na www.olomouc.eu.

 

Druh práce:

 • vedoucí oddělení zahraničních vztahů zařazený/á v odboru kancelář primátora Magistrátu města Olomouc

 

Bližší specifikace pracovní činnosti:

 • má postavení vedoucího úřadu a plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele vůči zaměstnancům Magistrátu města Olomouce,
 • řídí, kontroluje, koordinuje a hodnotí výkony činnosti všech vedoucích odborů magistrátu a dalších zaměstnanců a dává jim k tomu účelu závazné pokyny,
 • zajišťuje tvorbu koncepce rozvoje statutárního města Olomouce (dále jen SMOl), včetně koncepce komplexního zajišťování výkonu přenesené působnosti pro územní obvod SMOl s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny Radě města Olomouce (dále jen RMO) nebo zvláštnímu orgánu SMOl,
 • příprava podkladů a účast na schůzích RMO a zasedáních Zastupitelstva města Olomouce (dále jen ZMO),
 • plní úkoly uložené RMO, ZMO nebo primátorem,
 • odpovídá za včasně a kvalitně zpracované materiály, vydává spisový řád, skartační řád, pracovní řád a další vnitřní předpisy,
 • zajišťuje agendu spojenou s péčí o zaměstnance apod.

 

Zákonné předpoklady:

 • státní občanství ČR; u fyzické osoby, která je cizím státním občanem, trvalý pobyt v České republice,
 • dosažení věku 18 let,
 • způsobilost k právním úkonům,
 • bezúhonnost,
 • znalost jednacího jazyka,
 • splnění podmínek podle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění pozdějších předpisů (lustrační zákon), předpoklady podle tohoto ustanovení neprokazují osoby narozené po 1. prosinci 1971.

 

Požadavky kvalifikace:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu.

 

Obor:

 • veřejná správa, právo, finance nebo ekonomika výhodou.

 

Další zákonné předpoklady:

 • nejméně tříletá praxe v průběhu 8 let bezprostředně předcházejících jmenování do funkce:

a)       jako vedoucí zaměstnanec nebo

b)    při výkonu správních činností v pracovním poměru k územnímu samosprávnému celku nebo při výkonu státní správy v pracovním nebo služebním poměru ke státu nebo

c)    ve funkci člena zastupitelstva územního samosprávného celku dlouhodobě uvolněného pro výkon této funkce.

 

Jiné požadavky:

 • znalost zákoníku práce, zákona o úřednících územních samosprávných celků, zákona o obcích a správního řádu,
 • znalost stěžejních právních a ekonomických předpisů v oblasti veřejné správy,
 • znalosti v personální oblasti vztahující se k vykonávané práci,
 • strategické, koncepční a analytické myšlení,
 • schopnost rychlé orientace v nové problematice,
 • vynikající manažerské schopnosti,
 • výborné organizační, řídící, prezentační a komunikační dovednosti,
 • adaptabilita, spolehlivost, flexibilita,
 • vysoké pracovní nasazení,
 • schopnost zvládat stres a množství souběžných úkolů,
 • řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič,
 • velmi dobrá znalost práce na PC,
 • schopnost a umění jednat s lidmi,
 • znalost cizího jazyka výhodou,
 • ochota soustavně se vzdělávat a učit novým postupům.

 

Nabízíme:

 • možnost přidělení služebního bytu po splnění stanovených podmínek,
 • 5 týdnů dovolené,
 • 4 dny osobního volna (personal days) a 1 den osobního volna na dobrovolnickou činnost,
 • pružnou pracovní dobu,
 • příjemné pracovní prostředí,
 • příspěvek na stravné,
 • příspěvek na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření,
 • Flexi Passy,
 • příspěvek na volnočasové pohybové aktivity,
 • služební mobilní telefon a notebook,
 • možnost využít benefitní program mobilních operátorů,
 • interní jazykové kurzy skupinové i individuální v různých úrovních pokročilosti,
 • možnost trvalého vzdělávání, osobního rozvoje a kariérního růstu,
 • jistotu, stabilitu, perspektivu, spolehlivost a prestiž.

 

Platová třída: 14. platová třída (31 770 - 46 910 Kč) dle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; příplatek za vedení, možnost přiznání osobního příplatku a poskytování odměn za úspěšné splnění mimořádných nebo zvlášť významných pracovních úkolů dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Pracovní poměr: dobu neurčitá

 

Místo práce: území správního obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc

 

Předpokládané datum nástupu: 1. 5. 2024

 

Přihláška - uchazeč je povinen podat písemnou přihlášku, která musí obsahovat:

(Přihláškou se rozumí samostatný doklad, nelze ji nahradit údaji uvedenými v životopise, osobním dotazníku, průvodním dopise, atd.)

 

 • jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, popř. jinou kontaktní adresu, pokud se neshoduje s trvalým pobytem
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • název pozice, o kterou se ucházíte, a číslo VŘ
 • datum a vlastnoruční podpis uchazeče

 

K přihlášce je nutno přiložit:

 • strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • splnění podmínek podle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů (lustrační zákon); předpoklady podle tohoto ustanovení neprokazují osoby narozené po 1. prosinci 1971,
 • zpracování návrhu koncepce činností a fungování Magistrátu města Olomouce v rozsahu maximálně 3 strany formátu A4.

 

Lhůta pro podání přihlášky: 19. 1. 2024 (za včasně podanou přihlášku se považuje také její podání k poštovní přepravě v poslední den stanovené lhůty – později zaslané přihlášky nemůžeme zařadit do výběrového řízení)

 

Způsob podání přihlášky:

 • poštou (Magistrát města Olomouce, oddělení personální a právní, Horní náměstí č. p. 583, 779 11 Olomouc)
 • datovou schránkou (ID: kazbzri)
 • osobním doručením na podatelnách Magistrátu města Olomouce (Hynaisova 10, Horní nám. č. p. 583)

 

Výběrové řízení a tiskopisy jsou k dispozici na internetové adrese: http://edeska.olomouc.eu (kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance statutárního města Olomouce; Vyhledat) nebo na oddělení personálním a právním.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu i bez uvedení důvodů zrušit nebo nevybrat žádného vhodného uchazeče.

 

Na tuto pracovní pozici, můžete reagovat pouze do 19. 1. 2024. Po tomto datu, prosím, neodpovídejte.

Místo pracoviště: Olomoucký | Olomouc | území správního obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc
Typ pracovního poměru:Práce na plný úvazek
Plat:
Požadované vzdělání: vysoká škola
Znalost PC: uživatel samouk - základní balíček MS Office
Požadované jazyky:
Řidičské oprávnění:
Specialní dovednosti:

Kontaktní údaje

Kontaktní osoba:Eva Grundová
Telefon: 224 819 391
E-amil: egrundova@jobsystem.cz
www: www.jobsystem.cz