Environmental & Spiritual & Mind & Body Healing
Zakládání firem a personální poradenství: www.dike.cz, Škola manažerských dovedností: www.klondike-zdroje.cz, Firemní školení a kurzy Kolín: www.vzdelavaci-stredisko.cz, Vytváření zákaznického prostředí: www.aromat.cz, Masáže, koupele, Lymphastim Topline, Sunspectra, AFT, SRT, detoxikace, koučování: Medical Wellness Studio, Klinická psychologie a psychoterapie: www.psychologie-zdravi.cz
Nepřihlášen
logo

Vedoucí oddělení informatiky

Zařazení: Vedoucí odboru/oddělení
Vložila firma: JOBSYSTEM s.r.o.

Profil společnosti:

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení dle zák. č. 312/2002 Sb.

 

Město Český Těšín – Městský úřad Český Těšín, zastoupený Ing. Evou Kwiczalovou, tajemnicí MěÚ, vyhlašuje podle ustanovení § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dne 12. 03. 2019 výběrové řízení na obsazení pracovního místa vedoucí oddělení informatiky.

 

Náplň práce:

Zajišťuje řešení projektů informačních a komunikačních systémů, programového vybavení nebo informačních služeb vč. pořízení, rozvoje, zavádění do provozu a údržby. Zabezpečuje uzavírání a realizaci smluv s dodavateli v rámci působnosti oddělení informatiky v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a příslušnými vnitřními předpisy. Realizuje zavádění eGovernmentu v rámci působnosti města.

 

Požadujeme:

Požadavky na uchazeče podle § 4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

a)      fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk

b)      občan ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR

c)       splnění předpokladů podle § 2 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích ČSFR, ČR a SR, ve znění pozdějších předpisů (nevztahuje se na občany narozené po 1. 12. 1971)

 • požadované vzdělání: vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu
 • ostatní požadavky:
  • komunikační a řídící schopnosti
  • samostatnost, zodpovědnost, pozitivní a tvůrčí přístup
  • schopnost analytického a koncepčního myšlení, flexibilita, schopnost práce v týmu
  • orientace v problematice ICT v oblasti výkonu veřejné správy vítána
  • znalost problematiky Informačních systémů veřejné správy (ISVS)vítána
  • řidičské oprávnění skupiny B vítáno

 

Nabízíme:

·         platová třída: 12 (podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů)

·         pracovní poměr: na dobu neurčitou

·         5 týdnů dovolené

·         dalších 5 dnů placeného volna nad rámec dovolené

·         pružnou pracovní dobu

·         závodní stravování s příspěvkem zaměstnavatele

·         příspěvek na penzijní připojištění

·         příspěvek na sport a kulturu formou poukázek

·         zajímavou práci u stabilního zaměstnavatele

 

 

Místo práce: Český Těšín

 

Termín nástupu: dle dohody

 

Uchazeči na uvedené místo předloží přihlášku + další níže uvedené doklady.

 

Přihláška musí obsahovat:

a)      jméno a příjmení, titul

b)      datum a místo narození

c)       státní příslušnost

d)      místo trvalého pobytu

e)      číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana

f)       datum a podpis uchazeče

 

K přihlášce nutno připojit tyto doklady:

1)      strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech

2)      originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních občanů též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem – pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením

3)      úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

4)      lustrační osvědčení ve smyslu § 4 odst. 1 zák. č. 451/1991 Sb. (nevztahuje se na uchazeče narozené po 01. 12. 1971)

5)      čestné prohlášení ve smyslu § 4odst. 3 zák. č. 451/1991 Sb. (nevztahuje se na uchazeče narozené po 01. 12. 1971)

 

Přihlášku s požadovanými náležitostmi a doklady je nutno doručit do 28. 03. 2019 na adresu: Městský úřad Český Těšín, náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín, nebo přímo na podatelnu uvedeného úřadu do28.03.2019,15:00hod.

 

Vyhlašovatel výběrového řízení si vymiňuje právo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů a zrušit výběrové řízení v jeho průběhu a bez uvedení důvodu.

 

Platnost inzerátu končí 28. 3. 2019. Po tomto datu, prosím, neodpovídejte.      

Místo pracoviště: Moravskoslezský | Karviná | Český Těšín
Typ pracovního poměru:Práce na plný úvazek
Plat:
Požadované vzdělání: vysoká škola
Znalost PC: uživatel samouk - základní balíček MS Office
Požadované jazyky:
Řidičské oprávnění:
Specialní dovednosti:

Kontaktní údaje

Kontaktní osoba:Eva Grundová
Telefon: 224819391
E-amil: egrundova@jobsystem.cz
www: www.jobsystem.cz